Zelfkennis ontwikkelen is het beste voor een duurzame relatie

In de aanloop van Valen­tijnsdag schrijft Lisa Bontenbal in de Weten­schaps­bijlage van de Volks­krant over de mythe dat stelletjes geluk­kiger zijn dan vrijge­zellen. Onder­zoeken sugge­reren dat het huwelijk of het aangaan van een relatie het beste is wat een mens kan overkomen. Zo zijn gehuwden gezonder, minder eenzaam en leven ze langer dan alleen­staanden.

Mensen die een partner vinden waren voor die tijd al geluk­kiger. De relatie tussen geluk en het hebben van een relatie werkt twee kanten op: zij die gezonder en geluk­kiger zijn hebben een grotere kans om een partner te vinden en als gevolg daarvan zijn mensen met een partner een klein beetje geluk­kiger dan mensen zonder partner. In die groep singles zitten namelijk ook mensen die nu eenmaal een kleinere kans hebben om een partner te vinden om redenen van schoonheid, karakter, (psychische) gezondheid en tekort­ko­mingen die een relatie in de weg zitten.

De boodschap is dat wanneer je nu niet gelukkig bent, je beter aan jezelf kunt werken, dan op zoek te gaan naar een relatie die je gelukkig gaat maken.

In dezelfde bijlage onder­zoekt weten­schaps­jour­nalist Tonie Mudde of persoon­lijk­heids­testen die dating­sites gebruiken voorspel­lende waarde hebben of iemand bij jou past. Dating­sites gebruiken vaak de Big Five: openheid, extra­versie, goedaar­digheid, zorgvul­digheid en emoti­onele stabi­liteit.

Het enige persoon­lijk­heids­aspect dat nog enkele toege­voegde waarde is emoti­onele stabi­liteit. Anders gezegd: neuro­tische mensen hebben minder stabiele relaties.

Het matchings­per­centage dat de dating­sites geven is niet betrouwbaar. Veel singles proberen zichzelf te mooi te presen­teren en verdoen hun tijd met het kijken naar profielen van te aantrek­ke­lijke kandi­daten. Er wordt gefluisterd dat veel van die aantrek­ke­lijke profielen alleen maar gemaakt zijn om mensen te verleiden om zich te abonneren en in werke­lijkheid niet bestaan. Dat zou kunnen verklaren waarom zo veel mensen niets horen wanneer ze op anderen reageren.

De grootste kans om een partner te vinden maken singles die in hun presen­tatie eerlijk en zichzelf zijn. Om mensen te helpen hun kansen te vergroten heb ik samen met Joyce Boerkoel van relatie­be­mid­de­lings­bureau IndiviDuo een Relatie Vaardigheid Scan ontwikkeld. Die scan voorspelt niet wie met wie duurzaam matcht, maar helpt een realis­ti­scher beeld van jezelf op te bouwen in samen­werking met vertrouwde anderen.
“Ken jezelf” stond er al boven de poort van Griekse tempels in de oudheid en deze aanbe­veling is nog steeds de beste manier om een partner te leren kennen en gelukkig(er) te worden.

In onze tijd is het vinden en houden van liefde eenvou­diger én ingewik­kelder dan ooit. Alles mag, niks hoeft. We beleven de liefde op een vrijere manier, en door moderne commu­ni­catie zijn de mogelijk­heden haar te vinden exponen­tieel toege­nomen.

Vrijheid is prettig, maar komt met een prijs. De spelregels en uitda­gingen van het liefdesspel zijn veranderd. De nieuwe mogelijk­heden leiden tot nieuwe manieren om te verdwalen of spaak te lopen in de liefde. In Liefde in tijden van Facebook beant­woorden de auteurs actuele vraag­stukken over liefde, verleiding en aantrekking. In overeen­stemming met de tijds­geest geven ze geen eenduidige boodschap of alles­om­vat­tende theorie. ‘Liefde’ betekent voor iedereen iets anders.