Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verant­woor­de­lijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verza­melen als jij onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verza­melen en hoe we hiermee jouw gebruik­s­er­varing verbe­teren. Zo snap jij precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bert Stoop en Ewald Jansen. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verant­woor­delijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accep­teren.

Wij respec­teren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor dat de persoon­lijke infor­matie die jij ons verschaft vertrou­welijk wordt behandeld.

Commu­ni­catie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoon­lijke gegevens die voor de desbe­tref­fende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beant­woorden. Wij zullen deze gegevens niet combi­neren met andere persoon­lijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verza­melen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst­be­standjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analy­seren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze infor­matie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en inter­net­ge­bruik.

Testre­sul­taten

De testre­sul­taten van de Relatie Vaardig Scan en het IP-adres van de invuller worden bewaard. Eén keer per jaar worden deze gewist.

Doeleinden

We verza­melen of gebruiken geen infor­matie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De infor­matie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de infor­matie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrou­we­lijkheid van jouw gegevens te respec­teren.

Veran­de­ringen

Deze priva­cy­ver­klaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijk­heden op deze site. Eventuele aanpas­singen en/of veran­de­ringen van deze site, kunnen leiden tot wijzi­gingen in deze priva­cy­ver­klaring. Het is daarom raadzaam om regel­matig deze priva­cy­ver­klaring te raadplegen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accep­teren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functi­o­neren als cookies zijn uitge­schakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We contro­leren regel­matig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

Ewald Jansen ewald.jansen@home.nl  06–19030995

bertstoop@home.nl