Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Bert Stoop en Ewald Jansen besteden aan de samen­stelling van deze website, is het mogelijk dat de infor­matie op de website onvol­ledig of onjuist is. We vullen de infor­matie op de website regel­matig aan en streven naar het up to date houden van de gegevens. Mochten er deson­danks onjuist­heden in de gegevens voorkomen of is de infor­matie niet meer actueel, dan betreuren wij dit. Bert Stoop en Ewald Jansen aanvaarden via deze disclaimer geen enkele aanspra­ke­lijkheid. Ook niet wanneer er sprake is van storingen, onder­bre­kingen, fouten of vertraging in het verstrekken van infor­matie.

Op deze site worden vragen­lijsten (ook wel scans, testen of toetsen genoemd) gebruikt over de kwaliteit van jouw relatie­vaar­dig­heden. Het resultaat is beter wanneer je daarbij eerlijk bent.

Eventuele wijzi­gingen aan de website kunnen altijd met onmid­del­lijke ingang en zonder enige kennis­geving worden aange­bracht. Bert Stoop en Ewald Jansen streven naar een goede toegan­ke­lijkheid van de site en van de door haar langs elektro­nische weg aange­boden diensten.

Een bezoeker van de website mag geen auteurs­rech­te­lijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen infor­matie openbaar maken of verveel­vou­digen zonder toestemming van ons.

Bert Stoop en Ewald Jansen aanvaarden geen verant­woor­de­lijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij garan­deren niet dat de infor­matie, software dan wel verwij­zingen of hyper­links die via deze website toegan­kelijk zijn, vrij zijn van virussen of verge­lijkbare schade­lijke compo­nenten.